Downloads

Vrijwillige ouderbijdrage

Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor leerlingen, het onderwijs en de school belangrijk vinden. Om activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden, vraagt de school aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld atlassen, woordenboeken, gereedschap en dergelijke betalen. Verder vragen we via de vrijwillige ouderbijdrage een bijdrage in de kosten die de school maakt voor zaken als bijv. kluisjeshuur, excursies en buitenlandse reizen.

Bekijk het totaaloverzicht ouderbijdragen schooljaar 2022-2023
Bekijk hoe de ouderbijdragen opgebouwd met specificatie ouderbijdrage 2022-2023

Eén van de posten in deze specificatie betreft de bijdrage voor tweetalig onderwijs. Deze vrijwillige TTO bijdrage van € 375,- per schooljaar dekt onder meer de volgende kosten:

• lidmaatschap van de International Baccalaureate Organisation;
• lidmaatschap van het netwerk Nuffic TTO scholen;
• licentiekosten voor het IB leerlingvolgsysteem ManageBac;
• internationale workshops van de International Baccalaureate Organisation die alle docenten moeten volgen voor het lesgeven in het IB Middle Years Programme;
• cursussen Content and Language Integrated Learning (CLIL) die alle docenten moeten volgen voor het lesgeven in het Engels en daarnaast de scholing Engels voor docenten;
• extra kosten die de school maakt voor internationale lesmethodes;
• extra kosten die de school maakt voor de werving van internationale docenten.

Ouders/verzorgers hebben altijd de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen/activiteiten bij te dragen. Wanneer ouders niet bijdragen in de vrijwillige ouderbijdrage, wordt een kind niet uitgesloten van deelname aan activiteiten of voorzieningen. Leerlingen die de kosten voor bijv. een buitenlandse reis niet kunnen dragen gaan dus ook gewoon mee op reis. Het is wel belangrijk om te weten dat dure activiteiten zoals buitenlandse reizen alleen kunnen doorgaan zolang meer dan 90% van de ouders de noodzakelijke bijdrage ook betaalt. Kortom, de ouderbijdrage is vrijwillig maar ook nodig.

Het Maartenscollege heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bekijk de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het Maartenscollege heeft een ‘open mind’ als je extra ondersteuning nodig hebt bij het leren en/of andere zaken. Daarvoor hebben we verschillende deskundigen in school. De extra ondersteuning is er op gericht leerlingen het reguliere programma te laten volgen. Dit doen we met een realistische blik: we kunnen veel, maar niet alles. Heldere communicatie en korte lijnen tussen kind, ouder en school staan hierbij voorop. Lees ons Ondersteuningsprofiel om meer te weten te komen over ons ondersteuningsaanbod.

Huiswerkklas

De huiswerkklas is er als je thuis niet aan het maken van je huiswerk toekomt, als je hulp nodig hebt bij het leren of als je hier en daar wat extra hulp nodig hebt. De huiswerkklas wordt begeleid door studenten van de universiteit, met allemaal een andere achtergrond. Zo zijn er studenten die goed zijn in talen, studenten die veel weten over hoe je kunt leren en zijn er studenten die een exacte studie doen. Daardoor kun je er met al je vragen terecht.

De huiswerkklas is er:

  • Drie dagen per week direct na school
  • Twee uur per dag

Aan de huiswerkklas zijn kosten verbonden.

Hulp voor leerlingen met dyslexie

Heb je dyslexie? Dan word je extra begeleid. Dat doen we natuurlijk in goed overleg met jou en met je ouders. Hiervoor volgen we in grote lijnen het Protocol Dyslexie VO.

Samenwerkingsverband VO Groningen Stad

Het Maartenscollege maakt deel uit van het Samenwerkingsverband VO Groningen Stad. Alle scholen werken hierin samen om leerlingen passend onderwijs te bieden. Binnen het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de basisondersteuning en extra ondersteuning van de aangesloten scholen. Meer informatie hierover is te vinden in het Word-document SWV VO Groningen Stad.