Ouderparticipatie
Financieel
Huiswerk en ondersteuning
Kwaliteit en onderwijsresultaten
Schoolvakanties
Lestijden
Downloads
Ziekmelden

Ouderparticipatie

Partners

Op het Maartens zien we de ouders van onze leerlingen als onze partners. We werken allemaal aan hetzelfde doel. We willen maximaal bijdragen aan de ontwikkeling van uw zoon of dochter, onze leerling, zodat hij of zij een goede plek kan verwerven in de maatschappij en daar een bijdrage aan kan hebben.

Rollen en verantwoordelijkheden

Vanzelfsprekend hebben we verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Wij zien u als de opvoeder. Vanuit het onderwijs ondersteunen wij bij de vorming en de groei van de leerlingen. We gaan ervan uit dat u als ouder vertrouwen hebt in ons, dat u actief en constructief betrokken bent en hoge verwachtingen hebt van uw kind en de school.

Communicatie

We communiceren op verschillende manieren met u en uw kind. Via Somtoday publiceren we actualiteiten en andere zaken die van belang zijn binnen de school. Daarnaast krijgt u per jaar een aantal digitale nieuwsbrieven, met daarin het laatste nieuws over de school en andere wetenswaardigheden. Via Somtoday versturen we mailberichten naar zowel u als uw kind. Op de prikborden in de aula hangt relevante informatie van binnen en buiten school. Daarnaast zijn er verschillende manieren waarop u als ouder mee kunt praten over het onderwijs en het schoolbeleid.

Klankbordgroep

Elk onderwijsteam heeft een klankbordgroep van ouders. De groep komt een aantal keren per schooljaar bijeen, in het bijzijn van de teamleider. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we zaken die direct te maken hebben met het onderwijs.

Medezeggenschapsraad (MR)

Als ouder kunt u deelnemen aan de medezeggenschapsraad (MR). Op grond van het Medezeggenschapsreglement heeft de MR invloed op het schoolbeleid. De rector overlegt namens het schoolbestuur met de MR.

In de MR zijn ouders, medewerkers van de school en leerlingen vertegenwoordigd. De MR ziet er in eerste instantie op toe dat medewerkers en leerlingen zich in een prettige, stimulerende en veilige werkomgeving bevinden. De MR houdt niet alleen de ogen en oren goed open, maar controleert ook de schoolleiding op de uitvoering van het beleid. Beleidsplannen van de schoolleiding worden in de maandelijkse, openbare MR-vergadering getoetst en van advies of instemming voorzien. Los daarvan kan de MR zelf initiatieven nemen die bijdragen aan een beter leer- en leefklimaat.

Informatieverschaffing aan gescheiden ouders

Gescheiden ouders hebben allebei recht op dezelfde informatie over hun minderjarige kinderen. Dit is alleen niet het geval als u een rechterlijke beschikking kunt tonen waarin staat dat:

  • het recht op informatie is beperkt, of:
  • informatie ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt, of;
  • informatieverstrekking niet in het belang van het kind is.