Privacyverklaring maartenscollege.nl

Versie: oktober 2021

In deze verklaring legt Maartenscollege, gevestigd te Haren aan Hemmenlaan 2, uit welke persoonsgegevens via onze website maartenscollege.nl verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Bij vragen, klachten of verzoeken kun je contact opnemen met info@maartenscollege.nl. Ter bespoediging van de afhandeling verzoeken we jou in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”. Alvast dank!

Ons privacybeleid

Maartenscollege.nl respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.maartenscollege.nl. Wij gaan dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met onze diensten te maken hebben. En ja: wij houden ons aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt. Dat betekent onder andere dat we persoonsgegevens rechtmatig verwerken, deze gegevens goed beveiligen en deze alleen onder voorwaarden delen met derden.

Gebruik van persoonsgegevens

Maartenscollege.nl verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Je laat in dat geval persoonsgegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst dan wel die wij verkrijgen via de analytische cookies die wij (laten) plaatsen.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 •  Jouw naam;
 •  Jouw telefoonnummer;
 •  Jouw e-mailadres;
 •  Jouw IP-adres (geanonimiseerd);
 •  Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 •  Internetbrowser en apparaat type.

En waar gebruiken we deze gegevens dan voor?

 •  Om contact met je op te kunnen nemen ten behoeve van onze dienstverlening;
 •  Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 •  Om onze diensten bij je af te leveren;
 •  Voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

Indien wij de gegevens voor een vergelijkbaar doel als hierboven beschreven gaan verwerken, dan staat ons dat vrij.

Online formulieren

We zijn voorstander van snel en makkelijk contact. Daarom bieden we diverse online formulieren aan op onze website. Uiteraard kun je ons ook mailen! Als je een van de onlineformulieren invult of ons mailt dan worden de ingevulde gegevens bewaard zolang als naar de inhoud van het formulier/de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

eNieuwsbrieven

Wij informeren geïnteresseerden met alle liefde over onze dienstverlening en over algemene ontwikkelingen in ons vakgebied. Dit doen wij via een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jammer als je je afmeldt, maar dat is uiteraard jouw keuze. Goed om te weten wellicht is dat het abonneebestand van de nieuwsbrief niet aan derden wordt verstrekt.

Wij maken gebruik van Mailchimp om onze nieuwsbrief te versturen. Zodra jij je inschrijft voor de nieuwsbrief, dan verstuurt Mailchimp een bevestigingsmail. Om deze email correct te versturen plaatst MailChimp een cookie/pixel zodat wij weten of deze mail is gelezen. De privacyverklaring van MailChimp lees je hier.

Bewaartermijnen

Maartenscollege.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Verder blijven gegevens bewaard zolang je klant of relatie van ons bent. Daarna bewaren we gegevens maximaal 3 jaar na laatste oplevering, met uitzonderingen van facturen. Die bewaren we 7 jaar in verband met onze wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden

Maartenscollege.nl deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Beveiliging

Maartenscollege.nl draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

 •  onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 •  onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
 •  toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord;
 •  alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens; en,
 •  we noemden het al even: we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies

Voor ons beleid omtrent cookies verwijzen we je graag door naar onze cookie policy.

Rechten

Je hebt verschillende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Zo heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking ieder moment in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde derde te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@maartens.nl.

Om er zeker van te zijn dat een dergelijk door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Mochten we deze termijn niet halen, dan laten we je dat zo snel mogelijk weten.

Wij hopen natuurlijk dat je tevreden bent met hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Ben je dit niet? Laat het ons dan weten. We willen je er ook graag op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Privacyreglement Stichting Carmelcollege

Onze school behoort tot Stichting Carmelcollege. Stichting Carmelcollege heeft een eigen privayreglement.